Вітаю Вас Гость | RSS Понеділок, 23 Вересня 2019, 18:24
Переключить язык на Головна | Важлива інформація | Реєстрація | Вхід
Меню сайта
Останній номер

Меню журнала
Пошук
Теги
Опитування
Який критерій при формулюванні вимог до опублікування результатів дисертацій є першочерговим?
Всього відповідей: 237
Корисні посилання

УВАГА!

 

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПУБЛІКАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЕЛЕКТРОННИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ

 

-----------------------------------------------

 

Витяг з Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року № 423 із доповненням, внесеним постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року № 1197):

14. Основні наукові результати дисертації повинні відображати особистий внесок здобувача в їх досягнення та обов’язково бути опубліковані ним у формі наукових монографій, посібників (для дисертацій з педагогічних наук) чи статей у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України або інших держав. Перелік наукових фахових видань України затверджує ВАК.

 

-----------------------------------------------

 

Витяг з Вимог до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1112 від 17.10.2012 року 

2.1 за темою дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук необхідна наявність не менше 20 публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України та інших держав, з яких: не менше чотирьох публікацій у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз; не більше п’яти публікацій в електронних наукових фахових виданнях; у галузях природничих і технічних наук замість трьох статей можуть бути долучені три патенти на винахід (авторські свідоцтва про винахід), які пройшли кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосуються наукових результатів дисертації (за наявності);
2.2 за темою дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук необхідна наявність не менше п’яти публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України, з яких: не менше однієї статті у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз; одна із статей може бути опублікована в електронному науковому фаховому виданні; у галузях природничих і технічних наук замість однієї статті може бути долучений один патент на винахід (авторське свідоцтво про винахід), який пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосується наукових результатів дисертації (за наявності);
2.3 у разі підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук на правах рукопису необхідна наявність (для гуманітарних і суспільних наук, за винятком дисертацій з історичних наук за спеціальностями 07.00.04 «Археологія», 07.00.09 «Антропологія») опублікованої без співавторів монографії обсягом не менше 10 обліково-видавничих аркушів, яка містить власні результати наукових досліджень здобувача і відповідає Вимогам до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, затвердженим цим наказом.

3. Спеціалізованим вченим радам при прийнятті до розгляду дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук враховувати вимоги цього наказу.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу другого підпункту 2.1 пункту 2 та абзацу другого підпункту 2.2 пункту 2, які набирають чинності з 01 січня 2013 року.

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

За темою дисертації зараховуються публікації:
з наведенням обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті (поставленого завдання) та висновків;
у наукових періодичних виданнях України до травня 1997 року за умови повноти викладу матеріалів дисертації, що визначається спеціалізованою вченою радою;
у наукових фахових виданнях, які на дату їх публікації були внесені до Переліку наукових фахових видань України, затвердженого в установленому законодавством порядку;
у наукових періодичних виданнях інших держав за умови повноти викладу матеріалів дисертації, що визначається спеціалізованою вченою радою;
у кількості не більше однієї статті в одному випуску (номері) наукового фахового видання.

За темою дисертації не зараховуються публікації, в яких повторюються наукові результати, опубліковані раніше в інших наукових публікаціях, що ввійшли до мінімальної кількості публікацій за темою дисертації. 
                                                                                                          

            Витяг з наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.12.12 № 1380  

1. Унести до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 року за  №  1851/22163, такі зміни:
1.1. Абзац другий підпункту 2.1 пункту 2 викласти в такій редакції:
«не менше чотирьох публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію. До таких публікацій можуть прирівнюватися публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;».
1.2. Абзац перший підпункту 2.2 пункту 2 після слів «фахових виданнях України» доповнити словами «та інших держав».
1.3. Абзац другий підпункту 2.2 пункту 2 викласти в такій редакції:
«не менше однієї статті у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію. До такої публікації може прирівнюватися публікація у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;».
1.4. У пункті 6 слово «січня» замінити словом «вересня».
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпунктів 1.1 та 1.3 пункту 1 цього наказу, які набирають чинності з    01 вересня 2013 року.
 

-----------------------------------------------

 

Витяг з Положення про електронні наукові фахові видання, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук  України, Вищої атестаційної комісії України 30.09.2004  N 768/431/547:

 

1.1. Електронне наукове фахове  видання (далі – Видання) – документ, інформація в якому представлена у формі електронних даних, що пройшов редакційно-видавниче опрацювання, призначений для поширення в незмінному вигляді, має вихідні відомості та включений до затверджених ВАК України переліків наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук і на які можна посилатися у наукових статтях та дисертаціях.

1.2. Видання започатковуються з метою досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в знаннях, одержаних у процесі науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної та виробничої діяльності українських учених і фахівців.

* * *

3.1. Організація зберігання обов'язкових безоплатних примірників Видань покладається на Книжкову  палату України, Національну бібліотеку України імені В.І.Вернадського, Національну парламентську бібліотеку України,  що відповідно до Закону України "Про обов'язковий примірник документів" є одержувачами обов'язкового безоплатного примірника малотиражних документів  (до 100 примірників). Один  примірник Видання повинен зберігатися в редакції.

* * *

4.1. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського та Національна парламентська бібліотека  України створюють зведений електронний каталог статей з усіх Видань,  представляють  його  в Інтернет на своїх веб-сайтах і забезпечують безкоштовний доступ до каталогу та повних текстів статей.

4.2. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського здійснює включення інформації про статті з Видань до загальнодержавної реферативної бази даних.

4.3. Національна бібліотека України  імені В.І.Вернадського розміщує на своєму сайті вимоги до Видань, приклади їх оформлення та методичні  рекомендації щодо правил бібліографічного опису публікацій у Виданнях і посилань на них.

 

-----------------------------------------------
 

Витяг з  Порядоку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1111 від 17.10.2012 року 


2. До Переліку наукових фахових видань України включаються друковані (електронні) наукові фахові видання, які відповідають таким вимогам:
2.1 наявність у наукового фахового видання (журналу, збірника наукових праць) свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації із загальнодержавною та (або) зарубіжною сферою його розповсюдження (для періодичних друкованих наукових фахових видань);
2.2 засновником (співзасновниками) наукового фахового видання є наукова установа, організація, вищий навчальний заклад III-IV рівнів акредитації;
2.3 тематична спрямованість наукового фахового видання з певної галузі науки;
2.4 наявність у складі редколегії наукового фахового видання не менше шести докторів наук з відповідної галузі науки, серед яких не менше трьох докторів наук повинні бути штатними працівниками засновника (співзасновників), про що зазначається у вихідних відомостях, крім галузі мистецтвознавства, з якої до складу редколегії можуть входити доктори наук з інших галузей науки, які мають наукові праці з проблем мистецтва. До складу редколегії можуть бути включені іноземні фахівці з відповідної галузі науки. Редактор (головний редактор) повинен бути штатним працівником засновника (співзасновників);
2.5 рекомендація до друку та до поширення через мережу Інтернет вченої ради наукової установи, вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації, що видає друковане (електронне) наукове фахове видання, про що зазначається у вихідних відомостях;
2.6 тираж наукового фахового видання не менш як 100 примірників (для періодичних друкованих наукових фахових видань);
2.7 наявність примірників наукового фахового видання у фондах таких бібліотек України:
  Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України (03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3);
  Національна парламентська бібліотека України (01001, Київ, вул. М. Грушевського, 1);
  Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» (02660, Київ, проспект Ю. Гагаріна, 27);
  Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника (79000, Львів, вул. В. Стефаника, 2);
  Державний заклад «Одеська національна ордена Дружби народів наукова бібліотека імені М. Горького» (65023, Одеса, вул. Л. Пастера, 13);
  Державний заклад «Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка» (61003, Харків, провулок В. Г. Короленка, 18);
  Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01601, Київ, вул. Володимирська, 58);
  бібліотеки національних галузевих академій наук України (за напрямами) (для періодичних друкованих наукових фахових видань);
2.8 безоплатне розміщення електронної копії наукового фахового видання на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України у розділі «Наукова періодика України» (для періодичних друкованих наукових фахових видань) та надсилання до одержувачів обов’язкового безоплатного примірника малотиражних видань (до 100 примірників) відповідно до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів 3 України від 10 травня 2002 року № 608 «Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів» (для електронних наукових фахових видань);
2.9 наявність статей англійською мовою на веб-сторінці видання;
2.10 дотримання вимог до редакційного оформлення наукового фахового видання згідно з державними стандартами України;
2.11 здійснення редколегією внутрішнього рецензування статей, що готуються до опублікування, та організація нею проведення зовнішнього рецензування;
2.12 випуск номерів видання українською, або російською, або іншими регіональними мовами та/або англійською мовою.

5. Друковане (електронне) наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять років. Поновлення у Переліку наукових фахових видань України на наступний строк здійснюється відповідно до пунктів 2-4 цього Порядку. 
 


Наукометричні бази
Календар
Прийом статей у 24-й номер: до 01.04.2019 р.
--------------------------------
«  Вересень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Ми в Facebook
Відвідувачі сайту
Час відвідування
Copyright MyCorp © 2019
Яндекс цитирования Page Rank Check
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0